Kjøpsvilkår

Det er Hallingdølen as, No 912274446 MVA, Sundrevegen 79, 3570 Ål, som er juridisk seljar av abonnementsproduktet du no kjøper.

Hallingdølen as er ansvarleg for dei kredittkorttransaksjonar som blir gjort gjennom denne nettsida. Alle abonnementskjøp av Hallingdølen medfører at du som kunde må betale på forskot.

Du vil difor ikkje ha tilgang til abonnementet før du har betalt. Du har sjølvsagt høve til å angre på kjøpet, men vil då berre bli refundert abonnementsbeløpet for resten av abonnementsperioden du har bestilt, med frådrag av eit ekspedisjonsgebyr.

Du kan ikkje kansellere eit abonnementskjøp i nettbutikken etter at du har betalt. I slike tilfelle må du ta kontakt med vår abonnementsavdeling. Dersom du ønskjer å avslutte eller kansellere eit igangsett abonnement, må du gjera det ved å ta kontakt med Hallingdølen via e-post til abonnement@hallingdolen.no eller ved å ta kontakt med vår abonnementsavdeling på tlf.nr. 32 08 65 00.

Alle kundedata blir lagra i Hallingdølens abonnementsdatabase med gode tryggleiksrutiner, der krav til personvern blir ivaretatt etter norsk lov. Kundedata blir ikkje seld til eller delt med andre. Den juridiske eigaren av abonnementet er den personen som har teikna det.

Brukar-ID og passord til Hallingdølens digitale produkt må ikkje delast med andre enn medlemer av abonnentens eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse. Dersom ein deler brukar-ID og/eller passord med andre, eller på annan måte misbruker Hallingdølens tenester, har avisa høve til straks å stenge abonnentens tilgang til desse tenestene.

Abonnenten vil då miste tilgangsretten til dei produkt og tjenester ein eventuelt har kjøpt tidligare.

Logging

Ved innlogging på dei digitale produkta Hallingdølen leverer blir det lagra informasjon om kven som loggar inn og kvar ein loggar inn frå. Hallingdølen nyttar informasjonen for å avdekka eventuelle misbruk av abonnement. Desse dataene blir lagra av Hallingdølen i ei begrensa tid.

Abonnementsvilkår

Det er Hallingdølen as, No 912274446 MVA, Sundrevegen 79, 3570 Ål, som er juridisk seljar av abonnementsproduktet du no kjøper. Hallingdølen as er ansvarleg for dei kredittkorttransaksjonar som blir gjort gjennom denne nettsida.

Betaling av abonnement

Abonnementet på Hallingdølen er løpande. Avisleveringa blir forskotsbetalt og gjeld fram til me mottek oppseiing.
Ved oppseiing vil abonnementet gjelde ut perioden det er betalt for, men blir ikkje fornya. Eventuelt tilgodebeløp blir ikkje betalt attende.

Manglande betaling blir ikkje rekna som oppseiing. Hallingdølen tek atterhald om når som helst å kunne endre prisen på det løpandeabonnementet. Dei nye prisane blir kunngjorde gjennom annonsar i avisa seinast 14 dagar før iverksetting.
Alle prisar er inkludert meirverdiavgift. (Dei nye prisene blir også gjort gjeldande for abonnement som før prisendringa er forskotsbetalt etter tidligare pris.)

Abonnementspriser 2021:
Komplettabonnement
Heilår                   kr 2799,-
Halvår                  kr 1499,-
Kvartal                 kr 799,-
Måned                 kr 239,-*

Digitale abonnement
Heilår              kr 2559,-
Halvår             kr 1419,-
Kvartal            kr 719,-
Månad            kr 219,-*

*m/fast trekk (Betalingskort eller AvtaleGiro)

Fakturaer fra Hallingdølen blir tillagt fakturaomkostningar på kroner 35,-. Dette kan ein unngå ved å teikne ei AvtaleGiro-avtale eller gjera avtale om mottak av eFaktura. Månadsabonnement føreset betaling med AvtaleGiro eller kortbetaling. Purringer blir belasta med purreomkostningar på kroner 50,-.

Abonnement som ikkje blir betalt innan fristen får tilsendt purring. Me sender ut innbetalingsblankettar i god tid før forfall. Abonnementsregninga kan og betalast i vår ekspedisjon i Sundrevegen 79 på Ål.

Bankgiro: 2320.07.20830

Ved bestilling på nett vert det sendt ut ordrebekreftelse på e-post.

Kortbetaling (PayEx)

På Hallingdølen sine nettsider kan du bruke betalingskort (Visa/ MasterCard).

AvtaleGiro

Med AvtaleGiro let du banken din ordne betalinga for deg på forfallsdato. Då slepp du bryderiet med å ordne dette sjølv, samtidig som du har like god oversikt over betalinga og kontoen din som før. AvtaleGiro er og ein av dei rimeligste måtane å betale rekningar på.

Ta kontakt med banken din for nærmare informasjon. eFaktura Med eFaktura får du rekningane rett i nettbanken, ferdig utfylte med KID, kontonummer og alt! Korleis kan elles administrere abonnementet ditt? På Hallingdølens nettside kan du logge deg inn på sida for automatiske servicetenester.

Her kan du:
  • omadressere avisa
  • be oss om å ta vare på avisa dersom du er bortreist
  • gi bort avisa

For å kunne bruke denne tenesta, må du logge deg inn med brukarnamn og passord. Brukarnamn er e-postadressa di. Passord får du hjå oss ved å sende e-post til abonnement@hallingdolen.no. Du kan og ta kontakt med kundesenteret vårt på tlf 32 08 65 00.

Levering

Levering av avisa i Hallingdal

For abonnentar i Hallingdølens eige budnett er målet vårt at du kvar tirsdag, torsdag og laurdag innen kl. 07.30 skal ha avisa i postkassa di. Den må vera godt synleg og merka med abonnentens namn. Som abonnent har du ansvar for at tilgangen er så god som mogleg. På vinterstid må tilgangen vera rydda for snø og og strøydd når værtilhøva krev det. For postleverte aviser gjeld postens leveringsvilkår.

Abonnentar pliktar å melde frå til Hallingdølen snarast mogleg ved manglande levering eller andre uregelmessigheiter. Dette gjeld og ved opphald i leveringa pga ferie eller liknande slik at ein unngår at avisene fyller opp postkassa unødig når ein er fråverande.

Flytting av avisa til ferieadresse i utlandet

Du kan omadressere avisa til ferieadressa di i utlandet. Det er viktig å vera merksam på at dette skjer på eige ansvar for deg som abonnent. Hallingdølen kan ikkje garantere for framsendinga. Difor er det viktig å melde frå dersom avisa uteblir. Dersom du ventar lenge med å si ifrå, vil ikkje manglande avis(er) bli krediterte, og du kan sjølv måtte dekke tapet for uteblitt avis. Dersom abonnenten omadresserer avisa i ferieperioden, kan det koma til ekstra kostnader med utsendinga. Eventuell tilleggskostnad blir lagt til til første fakturering etter at kunden har returnert til heimeadressa.

Levering av avisa utanfor Hallingdal

Abonnentar utanfor Hallingdal vil kunne oppleve å få avisa ein dag forseinka. Det er Postens fristar, transport- og distribusjonrutiner som vanlegvis er årsak til dette. Ved omadressering innanlands vil dette og kunne skje.

Uteblitt avis

Om avisa uteblir pga. streik, lockout eller andre leveringsproblem, er Hallingdølens erstatningsansvar avgrensa til det abonnenten har betalt for tilsvarende tidsrom.

Ved uteblitt eller vesentleg forseinka avis, vil Hallingdølen uansett årsak anten ettersende avisa eller godskrive abonnenten det som er betalt for avisa i tilsvarande tidsrom under føresetnad av at abonnenten snarast melder frå om det. Dersom avisa uteblir eller er vesentleg forseinka av andre årsaker enn leveringshindringar som ligg utanfor Hallingdølens kontroll og abonnenten har kjøpt dagens avis hjå laussalsforhandlar, kan abonnenten krevja at prisforskjellen mellom laussalspris og abonnementspris blir refundert.

Rettar

Som abonnent av Hallingdølen har du tilgang til alt materiale, herunder tekster, artiklar, nyheiter, fotografi og video, grafikk og annet som er publisert av Hallingdølen. Du kan laste ned og/eller skrive ut ein enkel kopi av materialet berre til ditt eige bruk. Avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbuk er ikkje tillatt.

Den juridiske eigaren av abonnementet er den personen som har teikna det. Brukar-ID og passord til Hallingdølens digitale produkt må ikkje delast med andre enn medlemer av abonnentens eigen husstand, på hans/hennar opphaldsadresse.

Dersom ein deler brukar-ID og/eller passord med andre, eller på annan måte misbruker Hallingdølens tenester, har avisa høve til straks å stenge abonnentens tilgang til desse tenestene. Abonnenten vil då miste tilgangsretten til dei produkt og tenester ein eventuelt har kjøpt tidligare.

Informasjonskapslar

Her kan du lese om vår cookiepolicy.

Behandling av personopplysningar

Ved å akseptera desse brukarvilkåra, samtykkjer du i at Agderposten Medier og partnaravisene, kan behandla personopplysingane dine i tråd med fylgjande retningslinjer og personvernpolicyen vår.

Kva informasjon samlar me inn?

Agderposten Medier partnaravisene lagrar og brukar opplysingar om namn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer - og opplysingar om eventuell annan rekningsbetalar. I tillegg vert det lagra informasjon om bruken av tenestene, også kva tenester du bestiller, kva nettsider som vert besøkte, informasjon om geografisk posisjon og teknisk informasjon om eininga di og internett-tilkoplinga.
Me kan velja å samanstilla trafikkdata som er tilgjengelege ved hjelp av cookies med informasjon frå brukarprofilen. Dette gjer me for å tilpassa innhaldet til brukarmønsteret ditt og for å gje deg ei best mogeleg brukaroppleving.

Kva brukar me opplysingane dine til?

Opplysingane vert brukte av Agderposten Medier og partnaravisene for å gjennomføra avtalen med deg og til å førebu og vidareutvikla tenestene. Me behandlar også personopplysingar for å få større kunnskap om brukarane våre, slik at me kan levera tenester, tilrådingar, innhald, annonsar og marknadsføring som er tilpassa deg. I tillegg vil opplysingane kunna verta brukte til analyse for å forstå marknadstrendane og for å avgrensa misbruk av tenestene.
Personopplysningane dine vert ikkje vidareselde og vert ikkje brukte til andre føremål, utan eige samtykke til dette frå deg.

Deling av informasjonen din

Agderposten Medier og partnaravisene kan dela opplysingar om din bruk av tenestene med andre selskap eigde av oss og dei avisene me har eit gjensidig partnarskap med. Føremålet er tilsvarande det me har skildra i desse avtalevilkåra. Opplysingane kan utleverast til tredjepart i den grad det er naudsynt for at me skal kunna gjennomføra avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Korleis kan du administrera eller sletta informasjon om deg sjølv?

Me lagrar ikkje personopplysingar lenger enn det som er naudsynt for å oppfylla føremålet med behandlinga. Du kan når som helst krevja innsyn i opplysingane og endra opplysingar på Miside. Du kan også krevja at dei vert sletta, med mindre opplysingane er naudsynte for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og mediehuset der du er abonnent, eller dei er lovpålagde.
Ved å godkjenna desse vilkåra, samtykkjer du også til
personvernerklæringa vår.

Samtykke til marknadsføring

Når du er registrert som brukar hjå Agderposten Medier eller ei av og partnaravisene, og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold. I eit aktivt kundeforhold vil me kunna ringja deg, senda deg e-post, SMS og informasjon i appen vår og på nettsida vår, i tillegg til tilbod og annan relevant informasjon basert på opplysingar me har om deg som kunde. Informasjonen vil vera relevant i forhold til produkta og tenestene våre, og berre vera på eigne vegner.
Marknadsføringa kan innehalde tilbod og informasjon om produkta våre, som til dømes abonnement, nyhendebrev eller tips om korleis ein kan få mest mogleg ut av kundeforholdet.
Dersom du ikkje har eit aktivt kundeforhold til Agderposten Medier eller ei av og partnaravisene, vil du berre motta elektronisk marknadsføring dersom du har gjeve særskilt samtykke til det.
Dersom du ikkje ynskjer å motta slik marknadsføring kan du reservera deg ved å klikka på linken for å melda deg av denne tenesta.
Dersom du har spørsmål til avtalen, er du velkomen til å kontakta oss: Telefon 32 08 65 00 og epost: post@hallingdolen.no

Endring av vilkår

Abonnementsvilkåra kan bli endra, og dei til ein kvar tid gjeldande vilkåra er oppdatert på https://les.hallingdolen.no/vilkar.

Ål 05.07.2018